Menu Close

Γενικές Πληροφορίες

Αντικείμενο – σκοπός

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή υψηλού επιπέδου Μεταπτυχιακής  εκπαίδευσης στους παθογενετικούς μηχανισμούς, στην μεθοδολογία της έρευνας, στη διάγνωση και στην αντιμετώπιση των παθολογικών καταστάσεων της κύησης για Ιατρούς, Βιολόγους, Μαίες και άλλους  Ερευνητές. Το πρόγραμμα συνδυάζει μεταπτυχιακά μαθήματα και πρακτική εξάσκηση στην Γ’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική ΕΚΠΑ, είτε σε άλλα συνεργαζόμενα τμήματα της ημεδαπής και σε αναγνωρισμένα τμήματα του εξωτερικού κατόπιν συνεννόησης. Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. μπορούν να απασχοληθούν σε θέσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις για τη διαχείριση θεμάτων που άπτονται του πεδίου της παθολογίας της κύησης.

Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην παθολογία της κύησης καθώς και δυνατότητα περαιτέρω εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, μετά την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το νόμο διατάξεις.

Κατηγορίες πτυχιούχων-αριθμός εισακτέων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, πτυχιούχοι τμημάτων Ιατρικής και άλλων τμημάτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής ή αντίστοιχων, αναγνωρισμένων, τμημάτων της αλλοδαπής, ενώ κατ΄ εξαίρεση μπορούν να γίνουν δεκτοί και απόφοιτοι άλλων σχολών το γνωστικό αντικείμενο και οι τίτλοι σπουδών των οποίων σχετίζονται με το διδασκόμενο πρόγραμμα.

Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια ορίζεται για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται στα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα, έπειτα από αιτιολογημένη αίτηση του φοιτητή στην γραμματεία του ΠΜΣ και έγκριση από την Συντονιστική Επιτροπή και την Συνέλευση της Ιατρικής.

Οργάνωση-Προσωπικό

Στη διδασκαλία των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. συμμετέχουν εκτός από τα μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και διακεκριμένοι ειδικοί επιστήμονες.

Υλικοτεχνική υποδομή

Η Γ’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών διαθέτει την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή, τις βιβλιοθήκες, εργαστήριο, τον πλέον σύγχρονο απαραίτητο εξοπλισμό και σημαντικό αριθμό σχετικών κλινικών περιπτώσεων για την υποστήριξη του Π.Μ.Σ.

Παρακολούθηση σε Επιστημονικές Εκδηλώσεις-διαλέξεις

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών πραγματοποιεί το ετήσιο Συνέδριο «ΑΤΤΙΚΟΡΑΜΑ» με καταξιωμένους ομιλητές από την Ελλάδα και Ιδρύματα του Εξωτερικού όπου δίνεται δωρεάν η δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του να έχουν μια βιβλιογραφική ενημέρωση για όλες τις τρέχουσες διαγνωστικές και θεραπευτικές εξελίξεις στον τομέα της Παθολογίας της Κύησης.

Στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος οργανώνονται επιστημονικές Ημερίδες με εξειδικευμένα θέματα από την Παθολογία της Κύησης με προσκεκλημένους διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Ειδικότερα:

Ι) Πρακτική Άσκηση και εκπόνηση Διπλωματικής

  • Στα πλαίσια του ΠΜΣ επιλεγμένος αριθμός φοιτητών που επιθυμεί, μπορεί κατόπιν έγκρισης της συντονιστικής επιτροπής να παρακολουθήσει τις εργασίες και τον τρόπο λειτουργίας κλινικών του εξωτερικού στη Γερμανία, στην Ιταλία, στην Αγγλία και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ προβλέπεται η επίσκεψη στην κλινική μας ιατρών και φοιτητών από πανεπιστημιακά ιδρύματα της αλλοδαπής.
  • Στα πλαίσια του ΠΜΣ προβλέπεται η πραγματοποίηση από τους φοιτητές κατόπιν έγκρισης της συντονιστικής επιτροπής, της Διπλωματικής με την επίβλεψη από αναγνωρισμένους Καθηγητές άλλων Ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού .
  • Στα πλαίσια του ΠΜΣ προβλέπεται η πραγματοποίηση από επιλεγμένο αριθμό φοιτητών ,κατόπιν έγκρισης και αξιολόγησης από τη συντονιστική επιτροπή, ερευνητικής εργασίας στα πλαίσια της Διπλωματικής με φυσική παρουσία σε ξενόγλωσσο Ακαδημαϊκό Τμήμα του εξωτερικού και χρηματοδότηση από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Προώθηση της Έρευνας στο ΠΜΣ

Το ΠΜΣ «Παθολογία της Κύησης» ευνοεί και ενισχύει την Έρευνα στα πλαίσια της εκπόνησης Διπλωματικής από τους φοιτητές. Οι φοιτητές διευκολύνονται και πριμοδοτούνται στην τελική τους βαθμολογία εάν δημοσιεύσουν ερευνητική εργασία ανασκόπηση ή μεταανάλυση σχετική με το θέμα της διπλωματικής μετά από συνεννόηση με τον επιβλέποντα.

Τέλη Φοίτησης

Τα δίδακτρα ανέχονται σε 700 Ευρώ ανά εξάμηνο σπουδών

Καταβάλλονται στον σχετικό Τραπεζικό Λογαριασμό που τηρεί ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΕΚΠΑ (ΕΛΚΕ-ΕΚΠΑ). Ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής που αποφασίζει να διακόψει την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ έχει δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή διδάκτρων της τελευταίας εκπαιδευτικής ενότητας που έχει καταβάλλει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από την έναρξη της εκπαιδευτικής περιόδου. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αποκλείεται η επιστροφή διδάκτρων.

Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Παθολογία Κύησης» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών